Polityka prywatności

PLIKI COOKIES
1. Klienci korzystający ze Sklepu posiadają swój unikalny adres IP, który zostaje odnotowany w naszej bazie danych. Klienci Sklepu zachowują pełną anonimowość, wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik sam zdecyduję o ujawnieniu swoich personaliów. Baza danych prowadzona jest wyłącznie w celach statystycznych, a adresy IP użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.

2. W wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do przekazania organom ściągania adresu IP Klienta, który dopuścił się działań zakazanych związanych z kradzieżą bądź niszczeniem danych zawartych w serwisie oraz wszystkich celowych działań mogących negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

3. Przeglądarki internetowe Klientów, a w szczególności te, które wymagają uwierzytelnienia do prawidłowego funkcjonowania serwisu potrzebują korzystać z plików cookies.

4. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dla uproszczenia terminologii pliki cookie stanowią pojęcie ogólne do określania plików cookies, flash cookies, sygnałów nawigacyjnych i skryptów java. Nie zajmują dużo miejsca i po terminie ważności są automatycznie usuwane. Niektóre pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji internetowej, natomiast inne są zapisywane na czas ograniczony.
W ramach Sklepu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

5. Pliki cookies dają możliwość personalizować ofertę Sklepu na potrzeby poszczególnych Klientów. Działania te są możliwe dzięki gromadzeniu statystyk na temat odbytych sesji w Sklepie przez Klientów.

6. Gromadzone w serwisie dane statystyczne są anonimowe i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do korzystania z narzędzi oferowanych na rynku, które pozwalają optymalizować działania w obrębie: utrzymania sesji, personalizacji oferty jak i tworzenia statystyk odwiedzin. Używane w tym celu pliki cookies nie zawierają danych osobowych Klientów oraz danych, które mogłyby umożliwić ich identyfikację. Korzystając z podanych danych kontaktowych (w tym zwykłą pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie lub w dowolnej formie elektronicznej) i po uzyskaniu zgody Klienta, możemy się z nim skontaktować w celach marketingowych, reklamowych i badania opinii.

8. Klienci mają możliwość zarządzania swoimi plikami cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej, a wszelkie potrzebne do tego informacje znajdują się w menu pomocy przeglądarki.

9. Wszelkie konfiguracje mające na celu usunięcie plików cookies bądź ograniczenie ich dostępu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator danych osobowych (ADO) - Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17; 67-200 Głogów; e-mail: sekretariat@chrobry-glogow.pl
Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Administrator wyznaczył IOD w celu wspomagania procesu poprawnego przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@chrobry-glogow.pl
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
b) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
3. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków. (dostawca sklepu Shoper), AKnet Tomasz Wadas ul. Gustawa Morcinka 8; 67-200 Głogów (nadzór nad funkcjonalnością sklepu), podmioty obsługujące płatności, przewoźnicy/pośrednicy realizujące przesyłki.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania zamówienia a następnie przez okres i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo: prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zamówień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl