Regulamin
1. Definicje
1. Sprzedawca
Chrobry Głogów S.A.
ul. Rudnowska 17b, 67-200 Głogów
NIP: 693 206 15 52
REGON: 020094600

2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.chrobry-glogow.pl

3. Adres Sklepu - Chrobry Głogów S.A. - ul. Rudnowska 17b, 67-200 Głogów.

4. Rachunek bankowy Sklepu - 35124014861111001006999055.

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.

6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną określoną w art. 221 KC, dokonujący zakupu w Sklepie, w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

7. Umowa - umowa sprzedaży na odległość zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

8. Dokument zakupu - paragon lub na życzenie Klienta - przedsiębiorcy faktura, wystawiona Klientowi przez Sprzedawcę.

9. sklep@chrobry-glogow.pl - adres poczty elektronicznej Sklepu.

10. sklep@chrobry-glogow.pl - adres poczty elektronicznej Sklepu w sprawach odstąpienia od Umowy (zwrotów) oraz reklamacji.

11. Koszyk - element Sklepu, umożliwiający Klientowi określenie przedmiotu Umowy.

12. Zamówienie - określone w Sklepie warunki Umowy określające przedmiot Umowy oraz jego metodę dostawy, wartość Umowy oraz jej metodę płatności.

13. Punkt Stacjonarny - miejsce wydań osobistych zamówionych towarów.

2. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Sklep oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na stronie Sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.

3. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą przedsprzedażną i posprzedażną Klienta odpowiada Sprzedawca:
a) pod adresem poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl

4. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy, ich zdjęcia oraz wszelkie publikacje pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji pochodzących z bazy danych Sprzedawcy.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 
3. Płatności
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 
 
2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
a) przelew natychmiastowy
b) przelew tradycyjny
c) (w trakcie wdrażania) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Przedmiot Umowy
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w tym w szczególności pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem Chrobry Głogów S.A., oraz innych marek, do sprzedaży których Sprzedawcy przysługuje prawo.

2. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierające wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki .

4. Oferta oraz informacja o cenie mają charakter wiążący w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie jest możliwe dokonanie ich zmiany po złożeniu Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Zawarcie Umowy
1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.

4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego Zamówienia dostępne są w module "Moje konto", który jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.

5. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (zakupy bez rejestracji).

6. Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru towaru, w sposób dla niego właściwy, poprzez dodanie go do Koszyka, określając ilość zamawianych sztuk towarów oraz cechy charakterystyczne np. kolorystykę, rozmiar.

7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Koszyku wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji dostawy i wystawienia Dokumentu zakupu. Klient, któremu przysługuje rabat wpisuje jego kod.

8. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające zrealizowanie Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.

9. Na wartość Zamówienia składają się:
a) wartość zamówionego towaru oraz
b) koszty dostawy, o których mowa w pkt. 5.3 niniejszego Regulaminu.

10. Klient płaci wartość Zamówienia, według jednej z metod:
a) płatność kartą lub przelew online - opłata jest uiszczana przed dostawą towaru na Rachunek bankowy Sklepu (przedpłata) 

11. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem "Zamawiam", Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji Koszyka, jak i innych danych potrzebnych do realizacji dostawy lub wystawienia Dokumentu zakupu.

12. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "Zamawiam") stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

13. Potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia Klienta będzie wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w procesie składania Zamówienia, potwierdzający ilość towarów, wartość Zamówienia, metodę dostawy, metodę płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia Zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia Zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

14. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa punkcie 4.12 dochodzi do zawarcia Umowy.

15. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem wiadomości o której mowa w pkt. 4.12 potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

16. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach Umowy, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za Zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od jego złożenia.
 
17. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Dostawa przedmiotu Umowy
1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zamówione towary Klient może odebrać osobiście w Punkcie Stacjonarnym lub będą mu dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej na wskazany adres w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta w procesie składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta metody dostawy oraz od wartości Zamówienia. W przypadku, gdy ma nastąpić odbiór osobisty w Punkcie Stacjonarnym, koszt dostawy jest darmowy. W przypadku gdy zamówione towary mają być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej, koszt dostawy wynosi:

a) kurier - 19 PLN brutto
b) InPost - 19 PLN brutto

4. Przewidywany termin wysyłki umieszczony w potwierdzeniu Zamówienia (4.12) jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi towarów do wysyłki. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sklep do chwili jego całkowitego skompletowania i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym przewidywanym terminie wysyłki, wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla Zamawianych towarów.

5. W przypadku wybrania metody płatności "przelew" przewidywany termin wysyłki liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata wartości zamówionych towarów i kosztów dostawy na Rachunku bankowym Sklepu.

6. Na czas otrzymania przesyłki z zamówionym towarem przez Klienta składa się przewidywany termin wysyłki powiększony o czas dostawy, zależny od wybranej metody dostawy. Standardowo dla firmy kurierskiej/spedycyjnej są to 1-2 dni robocze.

7. O wysłaniu lub możliwości odbioru zamówionych towarów w Punkcie Stacjonarnym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Przesyłki zamówionych towarów z metodą dostawy "odbiór osobisty" zostaną wydane w Punkcie Stacjonarnym jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu Zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.

9. Jeżeli przewidywany termin wysyłki okazałby się dłuższy niż podany w Sklepie, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą wolę realizacji złożonego Zamówienia przez Klienta.

10. Do każdej przesyłki z zamówionym towarem wystawiany jest Dowód zakupu. W przypadku jego braku lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy wysyłając formularz zwrotu/reklamacji na adres poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl, celem uzupełnienia braków.

11. Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem, powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki oraz zgodność jej zawartości z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

12. W przypadku gdy doręczona przesyłka z zamówionym towarem nosiła znamiona uszkodzenia, Klient może nie przyjąć przesyłki. Prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy wysyłając formularz zwrotu/reklamacji na adres poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl, wskazując jako przyczynę nieodebrania przesyłki, rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

13. W przypadku gdy doręczona przesyłka z zamówionym towarem nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub nie była zgodna z Zamówieniem prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy wysyłając formularz zwrotu/reklamacji na adres poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl.

7. Odstąpienie od Umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionych towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionych towarów.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał pocztą tradycyjną na Adres Sklepu lub elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl jednoznaczne oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Sklepie (formularza zwrotu/reklamacji), jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Konsument prześle oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.2 pocztą elektroniczną, Sklep dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracane są Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy zamówionych towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy oferowana przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zamówionego towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument otrzymał zamówione towary w związku z Umową, Sprzedawca prosi o przekazanie lub odesłanie zamówionych towarów wraz z Dowodem zakupu oraz oryginału oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.2 na Adres Sklepu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zamówione towary przed upływem terminu 14 dni.

7. Koszty związane z odesłaniem zamówionego towaru ponosi Konsument. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Jeśli przedmiotem Umowy był towar zakupiony w zestawie z innym towarem, to zwrotowi podlega cały zestaw.

9. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

8. Reklamacje
1. Wszystkie towary zakupione w Sklepie mogą być reklamowane z tytułu niezgodności towaru z Umową z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz.1176).

2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionych towarów, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3. Aby nie utracić uprawnienia przewidzianego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z Umową, wystarczy, aby Klient zawiadomił Sklep pocztą tradycyjną na Adres Sklepu lub elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@chrobry-glogow.pl przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z Umową.

4. Klient zgłasza reklamacje na formularzu reklamacyjnym zamieszczonym w Sklepie (formularz zwrotu/reklamacji). W szczególności formularz powinien zawierać opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne. Jeżeli Klient prześle taki formularz pocztą elektroniczną, Sklep dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem wraz z Dowodem zakupu oraz oryginałem formularz zwrotu/reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji, w zależności od roszczenia wskazanego przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.

2. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy firmy, nip, numeru telefonu, pełnego adresu, adresu poczty elektronicznej w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej na Adres Sklepu.

4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.

10. Polityka Cookies
1. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze Klienta, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego obsługi oraz podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów Zamówień. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem.

11. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Oferta przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl